Implicacions Comptables i Mercantils de la COVID-19

GFS Auditores Asociados

implicacions comptables-implicaciones contables

Implicacions Comptables i Mercantils de la COVID-19 en els comptes anuals de l’exercici 2020

Resulta innegable que els efectes del COVID-19 han afectat d’una manera extraordinària absolutament tots els sectors de la societat actual i tots els àmbits de la vida i això té unes implicacions comptables i mercantils.

Les afectacions que ha implicat per les empreses han estat -i encara són- importantíssimes: increment de la incertesa, canvis en l’organització de la feina, teletreball, necessitar d’ajustament en les plantilles laborals, augment de les necessitats de finançament, etc.

Presentem aquí les implicacions comptables més importants que segons el nostre entendre ha de considerar la companyia de cara al tancament de l’exercici 2020.

A.- IMPLICACIONS COMPTABLES

 1. Principi d’empresa en funcionament

Alhora d’analitzar l’aplicació del principi d’empresa en funcionament, la companyia ha d’avaluar l’impacte produït pel COVID-19 i els riscos que se’n deriven així com l’efecte de les mesures adoptades per tal de minimitzar els esmentats riscos.

 1. Tractament comptable dels expedients de regulació d’ocupació (ERTO)

Tal com estableix l’ICAC (BOICAC 122, consulta1), les bonificacions en el cost de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa, s’han de registrar segons al que s’indica a la NRV 18 del PGC, de tal manera que la companyia continuarà meritant la despesa en funció de la seva naturalesa i reconeixerà un ingrés per haver rebut una subvenció.

Pel que fa als salaris del personal, la companyia queda exonerada de l’obligació i en conseqüència no es merita la despesa per aquest concepte.

En qualsevol cas, si poden aparèixer obligacions derivades de l’incompliment de les condicions establertes per la percepció dels ajuts, aquestes obligacions s’hauran de tractar d’acord al que diu la NRV 15 del PGC referida al tractament de les provisions i contigències.

 1. Tractament comptable dels aplaçaments i condonacions en contractes de lloguer

En aquells casos en que s’hagi produït algun tipus de bonificació en el contracte de lloguer, ja sigui en concepte de moratòria, carència o rebaixa de l’import a pagar, la companyia ha de seguir allò establert per l’ICAC en el BOICAC 87 (Consulta 3) i el BOICAC 96 (Consulta 11) on s’analitza el tractament comptable d’aquests supòsits.

En síntesi, el nou cost anual de l’arrendament, inclosa la moratòria o la rebaixa de la renda, ha de ser distribuït entre els mesos pendents per la finalització del contracte d’arrendament, és a dir, s’ha de distribuir de forma lineal l’import total de la contraprestació en el termini que resti de contracte.

 1. Actius no financers

S’ha d’analitzar la possible existència de senyals de deteriorament d’aquests tipus d’actius derivats dels efectes del COVID-19

 1. Actius per impostos diferits

Davant de l’escenari d’incertesa i d’enlentiment de l’economia en la majoria de sector, és necessari revisar les projeccions de resultats futurs per tal de comprovar la recuperabilitat dels actius per impostos diferits.

 1. Existències

Pel que fa a les existències s’ha de tenir en compte també la mateixa situació del punt anterior, una ralentització de l’economia implicarà amb molta probabilitat una disminució de la demanda, en conseqüència pot ser necessària una disminució dels preus dels productes emmagatzemats, la qual cosa provocarà que el valor de realització de les existències sigui més baix i en conseqüència s’hagi de deteriorar-ne el seu valor.

Una menor rotació dels inventaris pot provocar també una situació similar.

En el cas dels costos de fabricació, no s’ha d’imputar el cost de personal en aquelles empreses que hagin fet un ERTO.

 1. Saldos a cobrar

La companyia haurà de fer un seguiment més acurat i estricte de la seva cartera de saldos a cobrar a fi d’avaluar si hi ha hagut un increment del risc d’impagament per part dels seus clients.

A nivell fiscal i segons determina el RDL 35/2020 de 22 de desembre, si la companyia te la consideració de ERD (Empresa de Reduïda Dimensió segons l’article 101 de la LIS) es podrà imputar les pèrdues per deteriorament dels crèdits a cobrar quan hagin transcorregut 3 mesos (i no 6 com determina la LIS) des del venciment.

 1. Passius financers

La companyia haurà de classificar correctament les operacions que hagin pogut quedar refinançades. Per altra banda s’haurà de revisar el registre correcte dels préstecs rebuts amb avals de l’Estat o per altres garanties.

 1. Provisions i contingències

S’haurà de considerar la possibilitat de dotar provisions derivades de possibles incompliments dels requisits establerts per haver-se a acollit a ERTO del personal, especialment pel que fa al compromís de manteniment de plantilla.

 1. Activació de despeses financeres

Donada la interrupció de les activitats durant el període d’estat d’alarma, en aquells casos en que la companyia activés despeses financeres en un projecte de construcció d’un actiu, aquelles despeses corresponents a l’esmentat període, no podran ser reconegudes com a més valor de l’actiu sinó que hauran de considerar-se com a despesa de l’exercici.

 1. Informació a incloure a la memòria

De la mateixa manera que a la memòria de l’exercici 2019 es va incloure un apartat (normalment dins de fets posteriors) en el qual es comentava la incidència del COVID-19 sobre aquells CCAA, pel que fa a la memòria de 2020 serà necessari incloure també tota la informació rellevant relacionada amb els efectes derivats del COVID-19, especialment pel que fa a incerteses per empresa en funcionament, possibles deterioraments, reconeixement de provisions o qualsevol altra informació que es consideri rellevant de cara a una correcta comprensió dels estats financers de la companyia.

Òbviament en l’exercici 2020 aquesta informació NO s’exposarà a l’apartat de fets posteriors.

B.- IMPLICACIONS MERCANTILS

 1. Exempció de les pèrdues de l’exercici 2020 a efectes de causa de dissolució

Segons indica l’article 363 de la LSC, serà causa legal de dissolució de la companyia, entre d’altres “les pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital, a no ser que aquest s’augmenti o redueixi en la mesura suficient i sempre que no procedeixi sol·licitar la declaració de concurs”. Segons s’indica al RDL 16/2020 de 28 d’abril, les pèrdues de l’exercici 2020 NO es tindran en consideració a efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució per pèrdues, per tant, si en resultat del 2021 s’observen pèrdues que deixessin reduït el patrimoni net de la companyia a una quantitat inferior a la meitat del capital social, els administradors hauran de convocar o qualsevol soci podrà sol·licitar en un termini de 2 mesos des del tancament de l’exercici, la celebració de Junta per procedir a la dissolució de la companyia a no ser que s’augmenti o redueixi el capital en la mesura suficient.

 1. Limitació a la distribució de dividends

Segons queda establert en el RDL 18/2020 de 12 de maig, aquelles companyies que s’hagin acollit a un ERTO de força major i que hagin aplicat l’exoneració sobre les quotes de la Seguretat Social, no podran repartir dividends corresponents a l’exercici fiscal en que s’apliqui l’esmentat ERTO, excepte si abonen prèviament l’import corresponent a la exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social. El RDL 24/2020 de 26 de juny, amplia l’efecte als ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivats del COVID-19 que hagin aplicat les exoneracions i el RDL 30/2020 de 30 de setembre en prorroga els efectes.

Aquesta limitació afecta també qualsevol dividend a compte del resultat del 2020.

En qualsevol cas aquesta limitació només afecta a aquelles empreses que a data 29 de febrer de 2020 tenien menys de 50 treballadors.

Imatge de romanakr a Pixabay

Compartir:

Entrades relacionades