Modificació Pla General de Comptabilitat

GFS Auditores Asociados

plan-contabilidad

Modificació Pla General de Comptabilitat i Nou Reglament d’Auditoria de Comptes

El Consell de Ministres ha aprovat dues normes que actualitzen el marc comptable i d’auditoria, adaptant-lo a la normativa europea, i que ajudaran a millorar la qualitat de la informació financera i la seva supervisió, reforçant amb ella la confiança dels inversors i la fortalesa dels mercats de capitals.

Es tracta de dos Reials decrets que aproven, d’una banda, el reglament que desenvolupa la Llei 22/2015, d’Auditoria de Comptes, i, per un altre, el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007.

Transparència, independència i garantia de la funció d’interès públic

La modificació del marc d’auditoria té com a objectiu principal completar la normativa derivada de les reformes normatives en l’àmbit de la Unió Europea adoptades a conseqüència de l’anterior crisi financera, integrades per la Directiva 2014/56. Aquestes normes van tenir la seva transposició a Espanya a través de la Llei 22/2015 d’Auditoria de Comptes, que estava pendent del necessari desenvolupament reglamentari, al qual es dóna compliment amb aquest Reial decret.

L’objectiu fonamental d’aquest nou marc és augmentar la confiança en aquesta activitat i la credibilitat de l’informe d’auditoria, reforçar la transparència en l’actuació dels auditors, la seva independència i la millora de la qualitat, així com impulsar una supervisió pública uniforme en tot el conjunt de la Unió Europea.

Aquest Reglament proporcionarà més claredat i seguretat en la interpretació i execució de les disposicions de la Llei d’Auditoria de Comptes de 2015, contribuint així a incrementar la fiabilitat en la informació financera que s’audita i en la qual confien els tercers que actuen en el mercat. D’aquesta manera l’auditoria compleix amb la seva funció d’interès públic.

Per a dur a terme l’enfortiment de la independència dels auditors s’estableixen els mecanismes per a evitar conflictes d’interessos, així com els requisits necessaris de documentació en els papers de treball de l’encàrrec de l’anàlisi de les amenaces a la independència, així com les possibles mesures de salvaguarda adoptades. Aquesta documentació està subjecta a la supervisió pública per a garantir el compliment de les exigències legals. També s’estableix el detall de les regles de còmput per a determinar els límits a la dependència econòmica per aconseguir-se un determinat nivell de concentració d’honoraris.

Quant a la transparència sobre el treball dels auditors, la normativa estableix un conjunt de requisits de publicitat, entre els quals destaquen l’obligació d’emetre un informe anual de transparència per als auditors d’entitats d’interès públic i l’obligació de publicar els resultats de les inspeccions periòdiques dutes a terme a aquests auditors per part del ICAC.

Normativa comptable independent i autònoma, adaptada al marc europeu

Quant a la reforma del Pla General de Comptabilitat, es tracta d’un pas important en l’estratègia de convergència del dret comptable espanyol amb les normes financeres internacionals emeses pel International Accounting Standards Board, així com a la Directiva d’Auditoria i el Reglament (UE) d’auditoria d’entitats d’interès públic de comptabilitat financera adoptades per la Unió Europea (NIIF-UE), en concret en els àmbits de la comptabilització dels instruments financers (NIIF-UE 9) i el reconeixement d’ingressos (NIIF-UE 15).

Això suposa disposar d’una normativa comptable interna independent i autònoma pels rellevants efectes fiscals i mercantils que produeix, però al mateix temps adaptada a les NIIF-UE.

Aquesta adaptació no resulta d’aplicació a les Pimes, atès que aquestes estan subjectes a un règim simplificat de presentació d’informes. Tampoc s’aplica a les entitats financeres, amb un marc comptable específic elaborat pel Banc d’Espanya.

Els grups cotitzats espanyols ja apliquen directament les normes internacionals d’informació financera adoptades per la Unió Europea (NIIF-UE) pel que l’adaptació normativa realitzada permet a les societats integrants d’aquests grups cotitzats aplicar en els seus comptes anuals individuals un marc d’informació financera adaptat a aquests principis i criteris comptables internacionals i per tant més coherent amb el marc emprat en el grup consolidat.

En el procés d’elaboració d’aquestes dues normes s’ha comptat amb la participació dels supervisors del mercat financer i dels professionals d’auditoria, a través de les corporacions que els representen, el Consell General d’Economistes d’Espanya-Registre d’Economistes Auditors i l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya. També professionals de l’àmbit universitari i de les Administracions Públiques i representants d’inversors i empreses, a més del seu debat en el Comitè Consultiu de Comptabilitat i la conformitat del Consell de la Comptabilitat. Això garanteix la qualitat del text aprovat, en incorporar consideracions de totes les parts afectades per aquest.

Font: La Moncloa

Imatge de Steve Buissinne a Pixabay

Compartir:

Entrades relacionades