Informació minima relacionada amb els efectes del COVID-19 en la memòria de les CCAA de l’Exercici 2019

GFS Auditores Asociados

Tractament comptable

És un fet indubtable que els efectes del COVID-19 s’han fet notar en major o menor mesura en totes les empreses independentment de la seva forma i grandària. En conseqüència, com a fet esdevingut a la companyia, ha de reflectir-se adequadament en els seus Comptes Anuals.

Per a les companyies que tanquen el seu exercici social en data 31 de desembre, l’aparició dels efectes del COVID-19 suposa un fet posterior que s’ha de tractar d’acord amb el que s’estableix en la NRV núm. 23 del PGC

Recordem que la citada NRV núm. 23 defineix dos tipus de fets posteriors i en funció de la tipologia de l’esdevingut ha de tractar-se de manera diferent i amb efectes diferents en els Comptes Anuals.

Concretament els fets posteriors esdevinguts després del tancament de l’exercici poden catalogar-se com:

TIPUS 1 : Són aquells que proporcionen una evidència addicional respecte a condicions que ja existien al tancament dels Comptes Anuals. Impliquen diferències en les estimacions atès que es disposa de nova informació i en conseqüència impliquen que ha de modificar-se els Comptes Anuals.

TIPUS 2 : Són aquells que posen de manifest condicions o circumstàncies que no existien al tancament de l’exercici. Aquest cas no implica modificar els Comptes Anuals però sí que incloure informació en la memòria.

En el cas que ens ocupa, estem davant un fet posterior de TIPUS 2 i que implicarà que ha d’incloure’s en la memòria la informació necessària i suficient perquè el lector de la mateixa pugui fer-se una idea raonable de l’afectació que la companyia ha sofert a conseqüència del COVID-19.

La forma de presentació de la informació en la memòria serà diferent en funció de si es tracta d’una memòria normal o abreujada:

SUPOSAT A) MEMÒRIA ABREUJADA

Els apartats en els quals s’hauria d’incloure informació relacionada amb els efectes del COVID-19, així com una proposta de redactat serien els següents:

Punt 2.3: Bases de presentació dels comptes anuals. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.

La Societat ha elaborat els seus estats financers sota el principi d’empresa en funcionament, sense que existeixi cap mena de risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius en l’exercici següent. (En el cas d’haver-hi incertesa, incloure informació sobre la naturalesa i valor comptable en la data de tancament dels actius o passius que puguin tenir canvis significatius en l’exercici següent a causa d’aquest risc).

Proposta de text: L’empresa XXXXX ha elaborat els comptes anuals de l’exercici 2019 sota el principi d’empresa en funcionament, havent tingut en consideració la situació actual del COVID-19 així com els seus possibles efectes en l’economia en general i en la seva empresa en particular, no existint risc per a la continuïtat de la seva activitat, tal com es detalla en la nota 10 d’aquesta memòria.

Punt 3.10: Provisions i contingències.

Les obligacions existents a la data del balanç de situació sorgides a conseqüència de successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a la Societat l’import i el moment de cancel·lació de la qual són indeterminats es registren en el balanç de situació com a provisions pel valor actual de l’import més probable que s’estima que la Societat haurà de desemborsar per a cancel·lar l’obligació.

Proposta de text:

Opció a)

L’empresa XYZ ha tingut en compte totes les possibles contingències que es poden derivar de la crisi provocada pel coronavirus, entre les quals podem citar les següents: (enumerar en el seu cas).

Opció b)

Al tancament de l’exercici, l’Òrgan de Govern de l’entitat, no ha considerat necessari registrar cap provisió ni contingència derivada dels efectes negatius del COVID-19.

Punt 10: Una altra informació.

La naturalesa i el propòsit de negoci dels acords de l’empresa que no figurin en balanç i sobre els que no s’hagi incorporat informació en una altra nota de la memòria, sempre que aquesta informació sigui significativa i d’ajuda per a la determinació de la posició financera de l’empresa.

Es descriurà en aquest punt, com els efectes del COVID-19 han afectat la companyia, indicant especialment efectes concrets com:

 • ERE o ERTE
 • Cessament d’activitat
 • Problemes de subministrament
 • Increment de línies ICO
 • Altres mesures.
 • Incloure comentari similar:

Per tant, i considerant l’anterior, la Societat està duent a terme les gestions oportunes a fi de fer front a la situació i minimitzar el seu impacte, considerant que es tracta d’una situació conjuntural que, conforme a les estimacions més actuals i a la posició de tresoreria a la data, no compromet l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.

 

SUPOSAT B) MEMÒRIA NORMAL

Els apartats en els quals s’hauria d’incloure informació relacionada amb els efectes del COVID-19, així com una proposta de redactat serien els següents:

Punt 2.3: Bases de presentació dels comptes anuals. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa.

La Societat ha elaborat els seus estats financers sota el principi d’empresa en funcionament, sense que existeixi cap mena de risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius o passius en l’exercici següent. (En el cas d’haver-hi incertesa, incloure informació sobre la naturalesa i valor comptable en la data de tancament dels actius o passius que puguin tenir canvis significatius en l’exercici següent a causa d’aquest risc).

Proposta de text: L’empresa XXXXX ha elaborat els comptes anuals de l’exercici 2.019 sota el principi d’empresa en funcionament, havent tingut en consideració la situació actual del COVID-19 així com els seus possibles efectes en l’economia en general i en la seva empresa en particular, no existint risc de continuïtat en la seva activitat, tal com s’ha detallat en la nota 22 d’aquesta memòria.

Punt 4.12: Provisions i contingències.

Les obligacions existents a la data del balanç de situació sorgides a conseqüència de successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a la Societat l’import i el moment de cancel·lació de la qual són indeterminats es registren en el balanç de situació com a provisions pel valor actual de l’import més probable que s’estima que la Societat haurà de desemborsar per a cancel·lar l’obligació

Proposta de text:

Opció a)

L’empresa XYZ ha tingut en compte totes les possibles contingències que es poden derivar de la crisi provocada pel coronavirus, entre les quals podem citar les següents: (enumerar en el seu cas).

Opció b)

Al tancament de l’exercici, l’Òrgan de Govern de l’entitat, no ha considerat necessari registrar cap provisió ni contingència derivada dels efectes negatius del COVID-19.

Punt 14: Provisions i contingències.

Per a cada tipus de contingència (tret que sigui remota la sortida de recursos), s’indicarà:

 1. Una breu descripció de la seva naturalesa.
 2. Evolució previsible, així com els factors dels quals depèn.
 3. Una estimació quantificada dels possibles efectes en els estats financers i, en cas de no poder realitzar-se, informació sobre aquesta impossibilitat i incerteses que la motiven, assenyalant-se els riscos màxims i mínims.
 4. L’existència de qualsevol dret de reemborsament.
 5. En el cas excepcional en què una provisió no s’hagi pogut registrar en el balanç pel fet que no pot ser valorada de manera fiable, addicionalment, s’explicaran els motius pels quals no es pot fer aquesta valoració.

Proposta de text: L’empresa XXXXX, pels efectes derivats del COVID —tal com s’esmenta en el punt 22 d’aquesta memòria—, estima que pot afectar les següents partides dels estats financers (descriure les partides a les quals pot afectar; el possible impacte sobre aquestes, així com la possibilitat que es dotin deterioracions).

Punt 22: Fets posteriors al tancament

Es descriurà en aquest punt, com els efectes del COVID-19 han afectat la companyia, indicant especialment efectes concrets com:

 • ERE o ERTE
 • Cessament d’activitat
 • Problemes de subministrament
 • Increment de línies ICO
 • Altres mesures.
 • Incloure comentari similar:

Per tant, i considerant l’anterior, la Societat està duent a terme les gestions oportunes a fi de fer front a la situació i minimitzar el seu impacte, considerant que es tracta d’una situació conjuntural que, conforme a les estimacions més actuals i a la posició de tresoreria a la data, no compromet l’aplicació del principi d’empresa en funcionament.

 

 

El present document ha estat elaborat sobre la base de

 • Document REA : Informe. Efectes del COVID-19 en els comptes anuals (27 de març de 2020)
 • Document ICJCE : Exemples de notes i paràgrafs inclosos en informes d’auditoria i comptes anuals i informes de gestió relacionats amb la pandèmia del coronavirus COVID-19. (Maig 2020)

Autor: Agusti Mañosa Moncunill – Auditor GFS auditors

Compartir:

Entrades relacionades